Stoneleigh Kit Car Show

Thanks to Martin for these pictures.

Thanks to Jeremy for these 2 pictures.